Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy o zájezdu (dále jako SoZ) uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří AGM TRAVEL spol. s r.o. (dále jako CK), se sídlem Severozápadní IV. 382/45, 141 00 Praha 4, IČO: 44793740, DIČ CZ 44793740, OR-ODD. C, vložka 5428, koncesní listina vydaná ŽÚ Praha 4, č j.: ZIV/U29003/2006/MAR. Tyto VOP jsou nedílnou součástí SoZ.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK tvoří SoZ, tyto VOP, popis zájezdu v nabídce CK (včetně její on-line verze), a veškerá ujednání obsažená v emailové komunikaci mezi CK a zákazníkem. Tyto dokumenty a ujednání spolu nezbytně souvisí a jsou pro smluvní strany závazné a mimo SoZ jsou dostupné na webových stránkách CK.

CK se na základě SoZ zavazuje zákazníkovi obstarat zájezd uvedený v letáku nebo na webových stránkách CK, a to za podmínek a v souladu s výše uvedenými dokumenty. Zákazník se zavazuje zaplatit CK celkovou cenu zájezdu řádně a včas v souladu s uvedenými dokumenty a dodržet své další povinnosti vyplývající ze SoZ.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

SoZ musí být uzavřena písemně na formuláři CK, a to na základě objednávky zákazníkem. CK zašle zákazníkovi elektronicky návrh SoZ, zákazník návrh SoZ akceptuje svým podpisem. Zákazník bezprostředně po uzavření SoZ uhradí zálohu, případně celou cenu zájezdu dle instrukcí CK. Zaplacení zálohy (rezervace zájezdu) nebo ceny zájezdu je podmínkou účinnosti SoZ. Má-li zákazník jakékoliv zvláštní požadavky, uvede je do objednávkového formuláře. CK tyto požadavky posoudí a odsouhlasené zvláštní požadavky uvede do SoZ.

Zákazník svým podpisem SoZ potvrzuje, že:

 • se v plném rozsahu seznámil se SoZ a že mu byly spolu se SoZ zaslány VOP a že s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi všichni zákazníci souhlasí;  
 • mu byly předány podrobné informace o zájezdu (k dispozici na webových stránkách CK);
 • mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku (k dispozici na webových stránkách CK);
 • byl seznámen s Předsmluvními informacemi k zájezdu dle vyhlášky 122/2018 Sb. (k dispozici na webových stránkách CK);
 • mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu a údaje o zdravotních požadavcích státu určení (platí pro občany EHP – k dispozici na webových stránkách CK).


Pokud zákazník uzavírá SoZ i za další osoby, či ve prospěch dalších osob, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále, že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů CK a jejich zpracováním za účelem uzavření SoZ a účasti na příslušném zájezdu. Zákazník dále potvrzuje že on i ostatní cestující splňují podmínky účasti na zájezdu. Pokud zákazník uzavírá SoZ ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně disponuje jeho/jejich bezvýhradným souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu. Zájezdy CK nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu. Zájezdy CK jsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu pouze po dohodě. Služby průvodce jsou poskytovány v českém jazyce. Veškeré údaje o bezvízovém styku v materiálech CK se vztahují pouze na občany ČR, občanům ostatních zemí EHP sdělí CK tyto informace individuálně na jejich žádost.

3. POTVRZENÍ O ZÁJEZDU A INFORMACE O ZÁJEZDU

Dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je SoZ potvrzená CK, kterou zákazník obdrží po zaplacení plné ceny zájezdu. Obecné informace o zájezdu jsou přístupné na webových stránkách CK, podrobné informace (denní itinerář, vzdálenosti, převýšení atd.) budou zaslány po úhradě zálohy a další při „Odbavení“ zájezdu. Pokud zákazník neobdrží „Odbavení“ 7 dní před odjezdem zájezdu, zavazuje se kontaktovat CK. V opačném případě se má za to, že zákazník podrobné pokyny k zájezdu obdržel.

Jméno a telefonní číslo průvodce (pro urychlenou komunikaci s CK, žádost o pomoc, ocitne-li se zákazník v nesnázích nebo chce-li zákazník vytknout vadu na zájezdu) budou zaslány v „Odbavení“. Telefonní čísla uvedená na webových stránkách CK jsou zákazníkům k dispozici neustále.

4. CENA ZÁJEZDU A PLATBY

Cena zájezdu je smluvní a je vč. DPH. Ceny byly kalkulovány ke dni 2. 10. 2023. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou u zájezdu uvedeny v letáku CK a na webových stránkách CK v sekci „Cena zahrnuje“. Dále cena zahrnuje povinné pojištění CK proti úpadku. Do ceny zájezdu mohou být zahrnuty i další doplňkové služby. Cena nezahrnuje ubytovací taxu a přístavní poplatky, které se dle požadavku smluvního partnera hradí na místě a poplatek za transport bagáže k lodi a zpět od lodě k autobusu, nakládání a vykládání kola/ekola na loď (12-18 let: 18,-€/os., nad 18 let: 35,-€/os. za celý pobyt) a náklady nepovinné či variabilní, např. poplatky za vstupy do národních parků a rezervací, památkových objektů, nápoje a cestovní pojištění.

Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto: Při uzavírání SoZ se platí rezervační záloha 5.000,-Kč/osoba, resp. 200,-€/osoba při úhradě v €. Všechny platby se hradí ve stejné měně, tzn. nelze kombinovat platby v Kč a v €. Druhá záloha ve výši 10.000,-Kč/osoba, resp. 400,-€/osoba se platí 4 měsíce před nástupem na loď. Doplatek musí být zákazníkem uhrazen tak, aby do 40 dní před zahájením zájezdu byl připsán na účet CK. V případě objednání zájezdu v termínu méně než 4 měsíce do nalodění, se záloha zvyšuje na 15.000,-Kč/osoba, resp. 600,-€/osoba. V případě objednání zájezdu do 40 dnů před naloděním, musí zákazník při podpisu SoZ uhradit celý zájezd neprodleně. Zákazník se zavazuje uhradit zálohu, popř. cenu zájezdu v termínu uvedeném ve SoZ. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zákazníkem je CK oprávněna zájezd zrušit a účtovat si odstupné. Bez plného zaplacení nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb. Nezaplacení doplatku však nenahrazuje informaci klienta o odstoupení od SoZ.

Dětmi do 2 let se rozumí děti, které do dne ukončení zájezdu nedovršily 2 roky. Tyto děti mají nárok na dopravu a ubytování zdarma bez nároků na služby. Dětmi do 12 let se rozumí děti, které do ukončení zájezdu nedovršily 12 let. Tyto děti mají nárok na dětskou cenu v doprovodu jedné dospělé osoby. Cenu zájezdu může zákazník uhradit bankovním převodem či složenkou nebo u zprostředkovatele či jiného zástupce CK. Podrobné informace o způsobu platby jsou uvedeny na SoZ a na webových stránkách CK. Zákazník bere na vědomí, že kajuty jsou 2lůžkové a že za neobsazená lůžka se platí příplatek. Ubytování s doplatkem za neobsazené lůžko max. 2 kajuty z kapacity lodě.

CK má právo k dodatečnému zvýšení ceny zájezdu, o kterém informuje písemně zákazníka nejpozději 20 dnů před zahájením zájezdu a zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu rozdíl uhradit. Ke zvýšení ceny zájezdu může dojít v následujících případech: a) zvýšení ceny dopravy a pohonných hmot, b) zvýšení plateb spojených s dopravou, např. silniční poplatky, c) zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více jak 10 %. Případné zvýšení ceny zájezdu bude provedeno o částku odpovídající hodnotě navýšení ceny uvedené v písmenech a) a b), resp. o částku odpovídající navýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny (kalkulace ceny zájezdu), a to vždy v přepočtu na jednoho účastníka zájezdu. Pokud dojde v době mezi uzavřením smlouvy a zahájením zájezdu ke snížení výše uvedených nákladů, zákazník má právo na snížení ceny zájezdu. V případě snížení ceny má CK právo na odečtení skutečných administrativních nákladů od částky, jež má být zákazníkovi vrácena.

5. ZMĚNA SMLOUVY

CK má právo k provedení nepodstatných změn ve SoZ. Tyto změny je CK povinna oznámit zákazníkovi písemně jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo k odstoupení od SoZ. Nutí-li vnější okolnosti CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže-li CK splnit zvláštní požadavky zákazníka, může zákazník návrh přijmout, nebo může odstoupit od SoZ ve lhůtě stanovené ve SoZ, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží CK písemně zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu tyto informace:

 • dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu;
 • lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od SoZ;
 • důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od SoZ;
 • údaje o případném náhradním termínu zájezdu.


Neodstoupí-li zákazník od SoZ v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí. Hlavní náležitosti zájezdu, způsob platby, nejnižší počet osob nutný k uskutečnění zájezdu a lhůtu, během níž může CK odstoupit od SoZ nebo výše odstupného mohou být měněny pouze s výslovným souhlasem zákazníka. Jestliže se v důsledku změny závazku ze SoZ sníží jakost nebo náklady zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu.

Pokud zákazník vyžaduje změnu SoZ (změna způsobu dopravy, změna nástupního místa, změna osoby účastníka apod.) je CK oprávněna účtovat poplatek 500,-Kč/osoba za každou změnu. Všechny změny musí být potvrzeny CK a upraveny v SoZ. Pokud se smluvní strany dohodnou na uzavření nové SoZ, započítávají se platby provedené na základě původní SoZ na platby podle nové SoZ.

6. POSTOUPENÍ SMLOUVY

Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu a je-li tato změna možná a schválená CK, může jí zákazník SoZ postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas písemné oznámení spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou SoZ souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení celkové ceny zájezdu a manipulačního poplatku za změnu účastníka zájezdu.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník může před zahájením zájezdu od SoZ odstoupit vždy, CK jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, nebo porušil-li zákazník svou povinnost. Zákazník je povinen uhradit CK v souvislosti s odstoupením odstupné podle článku 8 za sebe i za každou jím přihlášenou osobu a CK je povinna mu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od SoZ vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch, snížené o odstupné, a to na účet, z kterého byly peníze zaslány. Za den odstoupení od SoZ je považován den, kdy zákazník doručí CK písemné oznámení o odstoupení od SoZ.

Zákazník v souvislosti s odstoupením není povinen platit CK odstupné podle článku 8 v těchto případech:

 • CK zvýší cenu zájezdu o více než 8 %;
 • vnější okolnosti nutí CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb zahrnutých v zájezdu;
 • CK nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala;
 • v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu;
 • CK odstoupila poté, co zrušila zájezd pro nedosažení minimálního počtu účastníků a tuto skutečnost oznámila zákazníkovi ve lhůtě 20 dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní;
 • CK odstoupila poté, co jí v plnění závazku bránily nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. V těchto případech je CK povinna zákazníkovi nejpozději do 14 dnů od odstoupení od SoZ vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch.

V posledních 3 situacích nevzniká CK vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

8. ODSTUPNÉ

Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje podle počtu dní ode dne odstoupení od SoZ do odjezdu zájezdu (poskytnutí první služby). Výše odstupného se stanovuje z celkové ceny zájezdu, která je uvedena ve SoZ. Výše odstupného za každou osobu činí:

 • 2.000,-Kč více než 80 dní před odjezdem;
 • 20 % z celkové ceny (avšak minimálně 3.000,-Kč) od 79 do 40 dní před odjezdem;
 • 30 % z celkové ceny od 39 do 30 dní před odjezdem;
 • 60 % z celkové ceny od 29 do 20 dní před odjezdem;
 • 75 % z celkové ceny od 19 do 10 dní před odjezdem;
 • 100 % z celkové ceny zájezdu v době kratší než 9 dní před odjezdem.


V případě, že zákazník na zájezd nenastoupí nebo přeruší účast na zájezdu ze své vlastní vůle či z jiných příčin na své straně, činí odstupné 100 % z celkové ceny zájezdu. V případě pozdního nástupu na zájezd činí odstupné 100 % z ceny nevyčerpané části zájezdu a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem.

9. VADY ZÁJEZDU A POMOC V NESNÁZÍCH

CK odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. V případě, že rozsah nebo kvalita služeb je nižší, než bylo dohodnuto, sdělí zákazník tuto skutečnost CK bez zbytečného odkladu, a to tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Pro tyto účely zákazník neprodleně kontaktuje průvodce, případně příslušného pracovníka CK. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže CK odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Jestliže náprava vady ihned není možná nebo to průvodce, případně zástupce CK odmítne, je žádoucí sepsat s průvodcem záznam o zjištěné vadě zájezdu obsahující minimálně: osobní údaje zákazníka, popis vady zájezdu a případný požadavek na její vyřízení. Zákazník je povinen poskytnout při řešení reklamace potřebnou součinnost. CK odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. Neodstraní-li CK vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od SoZ bez zaplacení odstupného.

Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána v SoZ, aby zájezd mohl pokračovat. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než jaká je uvedena ve SoZ, poskytne CK zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo uvedeno ve SoZ, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. V této situaci je CK povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se SoZ, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za 3 noci na jednoho zákazníka. CK se nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, jestliže se na takové okolnosti nemůže podle platných právních předpisů Unie odvolat příslušný dopravce. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má právo na slevu z ceny zájezdu ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Žádá-li zákazník slevu, měl by tak učinit u CK rovněž bez zbytečného odkladu. Pokud zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby, na jejichž poskytnutí měl podle SoZ právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny zájezdu nebo těchto služeb. CK neručí za úroveň služeb a akcí, které si zákazník objedná na místě a jejichž organizátorem není CK.

Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích nebo nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat cestujícího v souladu se SoZ, poskytne mu CK neprodleně pomoc:

 • sdělí údaje o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci
 • je nápomocná se zprostředkováním komunikace na dálku
 • pomůže najít náhradní cestovní řešení.

Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může CK za svou pomoc požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ÚJMU

Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK a jejích obchodních partnerů. CK odpovídá za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze SoZ nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost CK hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví. Vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit.

11. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě sporu vzniklého v souvislosti se SoZ má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz/www.adr.coi.cz, adr@coi.cz, tel.: +420 296 366 360 nebo u Sdružení českých spotřebitelů, Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, www.konzument.cz, spotrebitel@regio.cz, tel.: +420 495 215 266 za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Zákazník, který si zakoupil zájezd přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít stránku: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

12. ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU

Zákazník se zavazuje:

 • mít platný cestovní doklad splňující požadavky k návštěvě cílových států a území (obvyklá minimální platnost pasu je 6 měsíců po návratu zájezdu, více na: www.mzv.cz);
 • splnit podmínky pro vstup do cílového státu a podmínky pro návrat do ČR, více na: www.mzv.cz;
 • dodržovat právní předpisy navštívených států;
 • uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu zájezdu;
 • dodržet místo nástupu, které je uvedeno ve SoZ;
 • dbát pokynů průvodce a sportovních instruktorů, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat průvodce o své plánované trase (průvodce mu má právo v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavy tuto trasu i zakázat);
 • předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu;
 • u cyklistických zájezdů zajistit dobrý technický stav svého kola, disponovat základní výbavou k opravě kola, respektovat návod k zajištění kol proti poškození dle informací poskytnutých průvodcem a nosit cyklistickou helmou během jízdy na kole;
 • být během přepravy řádně připoután bezpečnostním pásem, kterým je vybaveno každé sedadlo. Ulička mezi řidičem a WC musí být nonstop plně průchozí
 • sdělit CK veškeré informace důležité pro posouzení vhodnosti účasti zákazníka na konkrétním zájezdu, zejména případná zdravotní omezení, přičemž CK je v případě zjištění těchto omezení oprávněna SoZ se zákazníkem odmítnout uzavřít nebo od SoZ bez jakýchkoliv sankcí odstoupit;
 • chovat se během zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.
 • kvůli specifickým podmínkám a požadavkům na kotvení v přístavech je nutné, aby klienti přecházeli z jedné lodě na druhou mezerami mezi loděmi, aby se dostali na břeh. Klienti musí v takových případech dbát zvýšené opatrnosti při přecházení, a to na vlastní nebezpečí. Posádka poskytne pomoc těm, kteří o to požádají.

Zákazník se zavazuje zajistit, aby shora uvedené závazky a podmínky splnily všechny osoby, které na zájezd přihlásil. Zákazník, resp. každý účastník zájezdu, plně odpovídá za následky vzniklé neplatností či jinými nedostatky jeho cestovních dokladů či nedodržení vízových, devizových a jiných právních předpisů platných v navštívené zemi. Zákazník, resp. každý účastník zájezdu, se zúčastňuje zájezdu, případně sportovního programu (např. raftingu, zipline, vodní turistiky, horské turistiky, cyklistiky aj.) na vlastní nebezpečí a odpovědnost a bere na vědomí, že tyto aktivity mohou být i při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze požadovat, rizikové. To i v případě, že jsou na zájezdu přítomni sportovní instruktoři.

Je-li účastník pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu zájezdu, je průvodce oprávněn vyloučit účastníka ze sportovního programu či mu zakázat trasu nebo přijmout jiné přiměřené opatření k zajištění bezpečnosti. V krajním případě může vedoucí zákazníka vyloučit ze zájezdu, zejména pokud hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky, a to bez náhrady. Toto přiměřeně platí i pro případy porušování nočního klidu na lodi.  V těchto případech se neúčast na zájezdu nebo jeho části nepovažuje za porušení SoZ ze strany CK.

Zákazník bere na vědomí, že úroveň a rychlost služeb poskytovaných v zahraničí odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Období před a po hlavní sezóně přináší vedle výhodných cen i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. Podle místních zvyklostí je nalodění do cca 12:00 a vylodění do cca 08:30. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání kajuty. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také stavební styl umožňuje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými místnostmi, zejména na lodi, kde dodržujte klid po půlnoci.

Zákazník prohlašuje, že:

 • si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na zájezdu;
 • bude respektovat pokyny průvodců a instruktorů zájezdu;
 • v případě, že se chce zúčastnit programu na vodě umí plavat (např. při raftingu);
 • bude řádně používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení (např. při raftingu, zipline);
 • nahradí případnou škodu, kterou způsobí v dopravním prostředku nebo na lodi i jinde, kde čerpal služby zajištěné dle SoZ;
 • se před a během sportovního programu v průběhu zájezdu zdrží požívání alkoholu a omamných látek.

13. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

V ceně zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. CK neručí za škody způsobené při dopravě v zahraničí. Důrazně upozorňujeme na nutnost uzavřít minimálně pojištění léčebných výloh v zahraničí. Na poptávku zprostředkováváme pojištění spol. UNION. Komplexní balíček A30/A30 PANDEMIC obsahuje: pojištění léčebných výloh v zahraničí, asistenční služby v zahraničí, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění a pojištění zrušení objednaných služeb (storno zájezdu). Více na: www.agmtravel.cz/dokumenty/pojisteni-klientu. Pojištění lze sjednat do termínu úhrady první zálohy (nejlépe ihned při objednání zájezdu). Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou.

14. POVINNÉ SMLUVNÍ pojištění CK

CK je řádně pojištěna proti úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem 159/1999 Sb. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku nesplnění SoZ v případech uvedených v § 6 odst. 1, zák. 159/1999 Sb., přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. CK je pojištěna proti úpadku na rok 2024 u pojišťovny UNION, a.s., IČO: 31322051, pobočka pro ČR: Španělská 2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, www.unionpojistovna.cz, union@unionpojistovna.cz, tel.: +420 844 111 211. Více na: www.agmtravel.cz/o-nas/pojisteni-ck

15. Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. CK má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění SoZ zpracovávat osobní údaje zákazníka. CK shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, datum narození, korespondenční adresa, email, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, údaje o vzájemné komunikaci a zvláštní požadavky zákazníka. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou. Pro účely plnění SoZ je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším dodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (zejména majitel lodě, pojišťovna, přepravce a průvodce). Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření SoZ, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů CK či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli). Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a emailové adresa za účelem přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou emailů. Ze zasílání obchodních sdělení se může zákazník kdykoliv odhlásit, a to prostřednictvím odkazu v emailu s obchodním sdělením, případně zasláním emailu na gdpr@agmtravel.cz. V tomto případě nebude CK nadále zasílat obchodní sdělení, ani nijak zpracovávat jeho osobní údaje za účelem přímého marketingu. Více na: www.agmtravel.cz/dokumenty/ochrana-osobnich-udaju

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

CK je oprávněna doplnit do VOP některé doplňky v souvislosti s pandemií COVID-19. CK je oprávněna jednostranně změnit tyto VOP zveřejněním nového znění na svých webových stránkách. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. V případě, že klient předá CK fotografie, které při zájezdu pořídil, souhlasí tímto s jejich užitím pro účely CK, a to i opakovaným, ve smyslu § 12 zákona 121/2000 Sb., a to bez nároku na jakoukoliv odměnu. 

Smluvní strany prohlašují, že si tyto VOP před podpisem smlouvy přečetly, že odpovídají jejich vůli a že s obsahem těchto VOP v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí. 

AGM TRAVEL spol. s r.o., Cestovní kancelář, Severozápadní IV. 382/45, 141 00 Praha 4, tel.: +420 702 050 771, +420 272 761 820, e-mail: objednavky@agmtravel.cz, www.agmtravel.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 2. 10. 2023.