Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky, platné od 1. 10. 2018, upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy o zájezdu (dále také jako smlouva) uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří AGM TRAVEL spol. s r.o., se sídlem Severozápadní IV. 382/45, 141 00 Praha 4, IČO: 44793740, DIČ CZ 44793740, OR-ODD. C, vložka 5428, koncesní listina vydaná ŽÚ Praha 4, č. j. ZIV/U29003/2006/MAR.

1) Předmět smlouvy

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK tvoří následující dokumenty - Smlouva o zájezdu, tyto Všeobecné obchodní podmínky a popis zájezdu v letáku CK. Tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné a jsou k dispozici na webových stránkách CK. CK se na základě smlouvy zavazuje zákazníkovi obstarat zájezd uvedený v letáku nebo na webových stránkách a to za podmínek a v souladu s výše uvedenými dokumenty. Zákazník se zavazuje zaplatit CK celou cenu zájezdu řádně a včas v souladu s uvedenými dokumenty

2) Předsmluvní informace

Zákazník, který si objednává zájezd, obdrží před uzavřením smlouvy Informace k zájezdu o právech zákazníka a to formou odkazu v objednávkovém formuláři. Zákazník potvrzuje, že tento dokument četl a je s ním seznámen. V  dokumentu jsou shrnuty základní práva zákazníka podle zákona 159/1999 Sb. a zákona 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Hlavní a vedlejší náležitosti služeb cestovního ruchu, pokud nejsou specifikovány přímo v objednávkovém formuláři, jsou k dispozici na webových stránkách CK a ve Všeobecných obchodních podmínkách.

3) Uzavření smlouvy

Smlouva musí být uzavřena písemně na formuláři CK a to na základě objednávky zákazníkem. Návrh smlouvy je zaslán zákazníkovi elektronicky cestovní kanceláří, zákazník návrh smlouvy akceptuje svým podpisem. Zákazník bezprostředně po uzavření smlouvy uhradí zálohu dle instrukcí CK. Zaplacení zálohy (rezervace zájezdu) nebo ceny zájezdu je podmínkou účinnosti smlouvy.

Zákazník podpisem smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se smluvními dokumenty a souhlasí s nimi, a prohlašuje, že s nimi seznámil i další osoby, v jejichž prospěch smlouvu sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí. Podpisem smlouvy zákazník rovněž potvrzuje, že se seznámil s pojištěním CK proti úpadku. Všechny tyto dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách CK.

Pokud zákazník uzavírá smlouvu i za další osoby, či ve prospěch dalších osob, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále, že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů CK a jejich zpracováním za účelem uzavření smlouvy a účasti na příslušném zájezdu. Pokud zákazník uzavírá smlouvu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně disponuje jeho/jejich bezvýhradným souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu.

4) Potvrzení zájezdu, informace o zájezdu

Dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je smlouva potvrzená CK, kterou zákazník obdrží po zaplacení plné ceny zájezdu. Obecné informace o zájezdu jsou přístupné na webových stránkách CK, podrobné informace (denní itinerář, vzdálenosti, převýšení atd.) budou zaslány po úhradě zálohy a další při „Odbavení“ zájezdu. Pokud zákazník neobdrží „Odbavení“ 7 dní před odjezdem zájezdu, zavazuje se kontaktovat CK. V opačném případě se má za to, že zákazník podrobné pokyny k zájezdu obdržel.

Jméno a telefonní číslo průvodce (pro urychlenou komunikaci s CK, žádost o pomoc, ocitne-li se zákazník v nesnázích nebo chce-li zákazník vytknout vadu na zájezdu), budou poskytnuty při zahájení zájezdu. Telefonní čísla uvedená na webových stránkách CK jsou zákazníkům k dispozici neustále.

5) Cena zájezdu a platby

Cena zájezdu je smluvní a je vč. DPH. Ceny byly kalkulovány ke dni 25. 9. 2018. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou u zájezdu uvedeny v letáku CK a na webových stránkách CK v sekci „Cena zahrnuje“. Dále cena zahrnuje povinné pojištění CK proti úpadku. Do ceny zájezdu mohou být zahrnuty i další doplňkové služby. Cena nezahrnuje ubytovací taxu a přístavní poplatky, které se dle požadavku smluvního partnera hradí na místě (12-18 let - 10,5 €/os., nad 18 let 21 €/os. za celý pobyt) a náklady nepovinné či variabilní, např. poplatky za vstupy do národních parků a rezervací, památkových objektů, nápoje a cestovní pojištění.

Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto: Při uzavírání smlouvy se platí rezervační záloha 4.000,-Kč/osoba, resp. 150,-€/osoba při úhradě mimo ČR. Druhá záloha ve výši 8.000,-Kč/osoba, resp. 300,-€/osoba se platí 4 měsíce před nástupem na loď. Doplatek musí být zákazníkem uhrazen tak, aby do 40 dní před zahájením zájezdu byl připsán na účet CK. V případě objednání zájezdu v termínu méně než 4 měsíce do nalodění, se záloha zvyšuje na 12.000,-Kč/osoba, resp. 450,-€/osoba. V případě objednání zájezdu do 40 dnů před naloděním, musí zákazník při podpisu smlouvy uhradit celý zájezd neprodleně. Při platbě v EUR připočítáváme k ceně zájezdu bankovní poplatky v celkové výši 15 €. Účastník zájezdu se zavazuje uhradit cenu zájezdu i případnou zálohu v termínu uvedeném ve smlouvě. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zákazníkem je CK oprávněna zájezd zrušit a účtovat si odstupné. Bez plného zaplacení nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb. Nezaplacení doplatku však nenahrazuje informaci klienta o odstoupení od smlouvy.

Dětmi do 2 let se rozumí děti, které do dne ukončení zájezdu nedovršily 2 roky. Toto dítě má nárok na dopravu a ubytování zdarma bez nároků na služby. Dětmi do 12 let se rozumí děti, které do ukončení zájezdu nedovršily 12 let. Tyto děti mají nárok na dětskou cenu v doprovodu jedné dospělé osoby. Cenu zájezdu může zákazník uhradit bankovním převodem či složenkou nebo u zprostředkovatele či jiného zástupce CK. Podrobné informace o způsobu platby jsou uvedeny na smlouvě a webových stránkách CK. Zákazník bere na vědomí, že kajuty jsou 2lůžkové a že za neobsazená lůžka se platí příplatek.

6) Změna smlouvy

CK má právo navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy, zejména programu a úpravu trasy v případě nevyhovujících povětrnostních podmínek. V případě, že nebude možné především z titulu poruchy, poškození či zdravotních důvodů dodržet plnění smluvní lodi, zajistí CK náhradní loď minimálně srovnatelné kvality. Pokud nelze náhradní loď zajistit, vrací se účastníkům zaplacená úhrada v plné výši. CK má právo navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy, zejména změnu programu, trasy či jiné podmínky zájezdu nebo služeb, k jejímuž poskytnutí se ve smlouvě zavázala, pokud ji k tomu nutí vnější okolnosti, např. ozbrojený konflikt, živelní pohroma, epidemie, extrémní stav počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v místě zájezdu, případně vážné zranění či smrt účastníka zájezdu nebo průvodce, či významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, nabídne mu CK dle svých možností jiný zájezd v co nejbližším termínu a kvalitě, případně vhodný náhradní termín. Pokud se smluvní strany dohodnou na uzavření nové smlouvy, započítávají se platby provedené na základě původní smlouvy na platby podle nové smlouvy.

Pokud zákazník mění způsob dopravy po doplacení zájezdu, případně místo nástupu po odbavení, neprodleně kontaktuje CK a za tuto změnu je mu účtován poplatek 500,-Kč/osoba splatný obratem na účet CK.

7) Postoupení smlouvy

Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, a je-li tato změna možná a schválená CK, může jí zákazník smlouvu postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li mu postupitel o tom včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Za změnu osoby zákazníka se hradí poplatek 500,-Kč splatný obratem na účet CK.

8) Zrušení zájezdu

Realizace zájezdů z katalogu CK je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků viz nabídka CK na webových stránkách. CK je povinna informovat zákazníka emailem o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 20 dní před poskytnutím první služby cestovního ruchu. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši. CK má právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvratitelné události, která zabraňuje pořádání zájezdu nebo ohrožuje bezpečnost účastníků, kdykoli před odjezdem zájezdu i v jeho průběhu. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje.

9) Odstoupení od smlouvy

Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy, CK jen tehdy, byl-li zájezd zrušen nebo porušil-li zákazník svou povinnosti. Zrušila-li CK zájezd z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno. Odstoupí-li od smlouvy zákazník z jiného důvodu, než pro porušení povinnosti CK, zaplatí CK odstupné podle článku 10, a to za sebe i za každou jím přihlášenou osobu. Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od smlouvy CK pro porušení povinnosti zákazníka. Za den odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je považován den, kdy zákazník doručí CK písemné oznámení o odstoupení od smlouvy.

10) Odstupné

Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje podle počtu dnů ode dne odstoupení od smlouvy do počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Výše odstupného se stanovuje ze základní ceny zájezdu. V případě, že zákazník na zájezd nenastoupí nebo přeruší účast na zájezdu ze své vlastní vůle či z jiných příčin na své straně, činí odstupné 100 % z ceny zájezdu. V případě pozdního nástupu na zájezd činí odstupné 100 % z ceny nevyčerpané části zájezdu a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem. V případě úhrady v EUR účtujeme k odstupnému (stornopoplatku) navíc bankovní poplatky.

Při odstoupení od smlouvy je povinen zaplatit odstupné ve výši:
800,-Kč více než 80 dní před čerpáním služeb;
10 % z ceny zájezdu (avšak minimálně 1.000,- Kč) 79 - 40 dní před čerpáním služeb;
25 % z ceny zájezdu od 39 do 30 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb;
50 % z ceny zájezdu od 29 do 20 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb;
75 % z ceny zájezdu od 19 do 10 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb;
80 % z ceny zájezdu od   9 do   5 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb;
100 % z ceny zájezdu v době kratší než 4 pracovní dny před prvním dnem čerpání služeb.

11) Vady zájezdu a Náhrada škody

CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené Smlouvy o zájezdu. Rozsah, podmínky, lhůty a způsob uplatnění odpovědnosti za vady služeb (dále jen reklamace) jsou upraveny § 2537 a následně zákonem č. 89/2012 Sb., OZ a z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník musí uplatnit své právo u CK bez zbytečného odkladu. Je-li to možné, doporučujeme její uplatnění v místě reklamovaných služeb, a to proto, že uplatnění reklamace na místě umožňuje CK, resp. jejímu delegátovi, zajistit odstranění vady, s odstupem času je průkaznost i objektivnost posouzení a řádné vyřízení reklamace velmi obtížné a ne vždy možné.

CK je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Povinností zákazníka je poskytnout součinnost k řádnému vyřízení reklamace, a to zejména dodat všechny potřebné dokumenty a doklady, dále umožnit přístup do reklamovaných ubytovacích prostor (je-li předmětem reklamace ubytovací služba) apod. Lhůta pro vyřízení reklamace CK je 30 dnů.

Je-li uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkováno jiným pořadatelem nebo cestovní agenturou, jsou lhůty stanovené právními předpisy podle předchozího odstavce zachovány, pokud tak zákazník učinil řádně a včas u zprostředkujícího pořadatele nebo cestovní agentury. CK neručí za úroveň služeb a akcí, které si zákazník objedná na místě a jejichž organizátorem není CK. Účastník zájezdu, který bez zavinění CK nevyčerpá v průběhu zájezdu zcela nebo z části všechny zaplacené služby (např. se nedostaví k odjezdu dle pokynů CK apod.), nemá nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby.

Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích nebo nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat cestujícího v souladu se smlouvou, poskytne mu CK neprodleně pomoc:
a) sdělí údaje o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci,
b) je nápomocná se zprostředkováním komunikace na dálku a
c) pomůže najít náhradní cestovní řešení.
Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může CK za svou pomoc požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.

12) Odpovědnost za škodu a újmu

Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK a jejích obchodních partnerů. CK odpovídá za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost CK hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví. Vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit

13) Alternativní řešení sporů

V případě sporu vzniklého v souvislosti se Smlouvou o zájezdu má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz / www.adr.coi.cz, adr@coi.cz, tel.: +420 296 366 360 nebo u Sdružení českých spotřebitelů, Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, www.konzument.cz, spotrebitel@regio.cz, tel.: +420 495 215 266 za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Zákazník, který si zakoupil zájezd přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít také on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí: www.ec.europa.eu/consumers/odr

14) Odpovědnost účastníků zájezdu

Zákazník se zavazuje:

 • mít platný cestovní doklad splňující požadavky k návštěvě cílových států a území (více na www.mzv.cz);
 • dodržovat právní předpisy navštívených států;
 • uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu zájezdu;
 • dodržet místo nástupu, které je uvedeno ve Smlovuvě o zájezdu;
 • dbát pokynů vedoucího zájezdu a sportovních instruktorů, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat vedoucího zájezdu o své plánované trase (vedoucí mu má právo v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavy tuto trasu i zakázat);
 • předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu;
 • u cyklistických zájezdů respektovat návod k zajištění kol proti poškození dle informací poskytnutých CK vč. nutnosti nošení cyklistické helmy;
 • sdělit CK veškeré informace důležité pro posouzení vhodnosti účasti zákazníka na konkrétním zájezdu, zejména případná zdravotní omezení, přičemž CK je v případě zjištění těchto omezení oprávněna smlouvu se zákazníkem odmítnout uzavřít nebo od smlouvy bez jakýchkoli sankcí odstoupit;
 • chovat se během zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.

Zákazník se zavazuje zajistit, aby shora uvedené závazky a podmínky splnily všechny osoby, které na zájezd přihlásil. Zákazník, resp. každý účastník zájezdu, plně odpovídá za následky vzniklé neplatností či jinými nedostatky jeho cestovních dokladů či nedodržením vízových, devizových a jiných právních předpisů platných v navštívené zemi. Zákazník, resp. každý účastník zájezdu, se zúčastňuje zájezdu, případně sportovního programu (např. raftingu, zipline, vodní turistiky, horské a vysokohorské turistiky, cyklistiky aj.) na vlastní nebezpečí a odpovědnost a bere na vědomí, že tyto aktivity mohou být i při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze požadovat, rizikové. To platí i v případě, že jsou na zájezdu přítomni sportovní instruktoři.

Zákazník bere na vědomí, že úroveň a rychlost služeb poskytovaných v zahraničí odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Období před a po hlavní sezóně přináší vedle výhodných cen i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. Podle místních zvyklostí je nalodění do cca 12:00 a vylodění do cca 08:30. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání kajuty. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také stavební styl umožňuje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými místnostmi, zejména na lodi, kde dodržujte laskavě klid po 24:00 hod. Je-li účastník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu zájezdu, je vedoucí zájezdu oprávněn vyloučit účastníka ze sportovního programu či mu zakázat trasu nebo přijmout jiné přiměřené opatření k zajištění bezpečnosti. V krajním případě může vedoucí zákazníka vyloučit ze zájezdu, zejména pokud hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky, a to bez náhrady. Toto přiměřeně platí i pro případy porušování nočního klidu na lodi. V těchto případech se neúčast na zájezdu nebo jeho části nepovažuje za porušení smlouvy ze strany CK.

Zákazník prohlašuje, že:

 • si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na zájezdu;
 • bude respektovat pokyny vedoucího, průvodců a instruktorů zájezdu;
 • v případě, že se chce zúčastnit programu na vodě, umí plavat;
 • bude řádně používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení (např. při raftingu a zipline);
 • nahradí případnou škodu, kterou způsobí v dopravním prostředku nebo na lodi i jinde, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy;
 • se před a během sportovního programu v průběhu zájezdu zdrží požívání alkoholu a omamných látek.

15) Cestovní pojištění

V ceně katalogových zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění, jako např. pojištění léčebných výloh v zahraničí. CK neručí za škody způsobené při dopravě v zahraničí. Důrazně upozorňujeme na nutnost uzavřít minimálně pojištění léčebných výloh v zahraničí, toto pojištění Vám můžeme zprostředkovat. Nabízíme komplexní balíček pojištění (typ A30, bez věkového limitu pojištěných) společnosti UNION obsahující: pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. teroristického útoku, asistenční služby v zahraničí, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění a pojištění zrušení objednaných služeb (storno zájezdu). Více informací o balíčku pojištění naleznete na www.agmtravel.cz/dokumenty/pojisteni-klientu. POZOR: toto pojištění lze sjednat do termínu úhrady první zálohy (nejlépe ihned při objednání zájezdu).

16) Povinné smluvní pojištění CK

CK je pojištěna proti úpadku podle zák. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Z toho vyplývá, že nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku nesplnění smlouvy v případech uvedených v § 6 odst. 1, zák. 159/1999 Sb., přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. Více na www.agmtravel.cz/o-nas/pojisteni-ck.
CK je pojištěna proti úpadku na rok 2019 u společnosti: UNION pojišťovna, a.s., IČO: 31322051, pobočka pro ČR: Španělská 2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, www.unionpojistovna.cz, union@unionpojistovna.cz, tel.: +420 844 111 211.

17) Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 • CK má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu zpracovávat osobní údaje zákazníka. CK shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, datum narození, korespondenční adresa, email, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, údaje o vzájemné komunikaci, požadavky na stravu a na umístění sedadel v autobuse. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytečně nutnou.
 • Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším dodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (zejména majitel lodě, pojišťovna, přepravce a průvodce).
 • Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů CK či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli).
 • Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a emailové adresa za účelem přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou emailů. Ze zasílání obchodních sdělení se může zákazník kdykoliv odhlásit a to prostřednictvím odkazu v emailu s obchodním sdělením, případně zasláním emailu na gdpr@agmtravel.cz. V tomto případě nebude CK nadále zasílat obchodní sdělení, ani nijak zpracovávat jeho osobní údaje za účelem přímého marketingu.

Podrobné Zásady zpracování osobních údajů CK AGM TRAVEL spol. s r.o. jsou uvedeny na www.agmtravel.cz/dokumenty/ochrana-osobnich-udaju

18) Závěrečné ustanovení

V případě potřeby je CK oprávněna změnit tyto VP zveřejněním nového znění na svých webových stránkách. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném smlouvou se řídí smluvními dokumenty, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dalšími obecně závaznými právními předpisy, a to ve všech případech v účinném znění. CK se zavazuje, že s osobními údaji zákazníka bude trvale nakládat důvěrným způsobem, pouze za účelem plnění zákonných, smluvních a právních povinností a za účelem oprávněného zájmu CK, případně třetích stran a v souladu se závaznými právními předpisy. Za tímto účelem se CK zavazuje přijmout adekvátní technické, personální a organizační opatření. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VP, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

V případě, že klient předá CK fotografie, které při zájezdu pořídil, souhlasí tímto s jejich užitím pro účely CK, a to i opakovaným, ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., Autorský zákon a to bez nároku na jakoukoliv odměnu.

Smluvní strany prohlašují, že si tyto VP před podpisem smlouvy přečetly, že odpovídají jejich vůli a že s obsahem těchto VP v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí.

AGM TRAVEL spol. s r.o., Cestovní kancelář, Severozápadní IV. 382/45, 141 00 Praha 4, tel.: +420 272 761 820, +420 602 611 566, +420 728 484 253, e-mail: agmtravel@agmtravel.cz, www.agmtravel.cz