Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů CK AGM TRAVEL spol. s r.o. se týkají ochrany a zpracování osobních údajů (dále jako OÚ) fyzických osob (zákazníků). Tyto zásady se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Vaše OÚ zpracováváme pouze za účelem, pro který jste nám je poskytli. OÚ neposkytujeme třetím stranám, není-li to nutné pro smluvní plnění, zákonnou povinnost nebo na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní data uchováváme po dobu nezbytně nutnou nebo zákonem danou dobu. Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o Vašich právech a povinnostech souvisejících se zpracováním OÚ. Doporučujeme, abyste si informaci pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli nejasností se na nás obrátili.

Správce osobních údajů:

AGM TRAVEL spol. s r.o.
Severozápadní IV. 382/45, 141 00 Praha 4
IČO: 44793740, DIČ: CZ 44793740
zapsaná v OR MS Praha, oddíl C, vložka 5428

Kontakt týkající se ochrany osobních údajů:

Kontaktní email: gdpr@agmtravel.cz
Telefonní číslo: +420 702 050 771
Adresa: AGM TRAVEL spol. s r.o., Severozápadní IV. 382/45, 141 00 Praha 4
Cestovní kancelář AGM TRAVEL nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Co jsou osobní údaje?

OÚ jsou veškeré údaje o fyzické osobě, na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat.
Cestovní kancelář využívá níž uvedené OÚ v následujícím členění:
a) Identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození)
b) Kontaktní údaje (korespondenční adresa, email, telefonní číslo)
c) Údaje nezbytné pro plnění služby (požadavek na stravu, požadavek na umístění sedadla v autobuse)
d) Platební údaje (číslo bankovního účtu)
e) Údaje o vzájemné komunikaci

Odkud bereme Vaše osobní údaje?

OÚ nám poskytujete při těchto příležitostech:
a) Vyplnění objednávkového formuláře na webových stránkách (nejčastější způsob poskytnutí OÚ)
b) Vyplnění kontaktního formulář na webových stránkách
c) Zaslání emailu, realizace telefonní hovoru
d) Přihlášení k odběru novinek a nabídek – marketing
e) Pořizování fotek a videí na našich zájezdech
f) Zaslání platby na bankovní účet
OÚ můžeme získat od třetí osoby, pokud zmocníte takovou osobu (objednatel zájezdu), aby za Vás uzavřela smlouvu o zájezdu s naší cestovní kanceláří.

Důvod zpracování osobních údajů?

a) Smluvní a zákonná povinnost
V tomto případě je zpracování údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o zájezdu. Nebo je zpracování nutné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (zákazníka). Zpracování Vašich osobních údajů nám v tomto případě ukládá zákon a z toho důvodu pro zpracování údajů nepotřebujeme Váš souhlas. Pokud byste nám Vaše údaje neposkytli, nebylo by možné uzavřít smlouvu (realizovat Vaši účast na zájezdu).
b)
Oprávněný zájem a ochrana práv
Pro plnění právní povinnosti a pro účely oprávněného zájmu naší cestovní kanceláře, případně třetích stran (např. policie, soud, pojišťovna) zpracováváme Vaše osobní údaje. Zákon nám ukládá povinnost vést vnitřní evidenci zákazníků, vést účetnictví, evidenci vyřizování reklamací apod. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění závazku a zajištění vzájemných práv a povinností cestovní kanceláře, pro účely oprávněného zájmu cestovní kanceláře a pro plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušnými předpisy, např. zákona o účetnictví, o archivnictví. Pro zpracování údajů z tohoto důvodu nepotřebujeme Váš souhlas.
c)
Oprávněný souhlas
Udělením souhlasu nám dáváte možnost, jak s Vámi být v kontaktu a informovat Vás např. o našich last minute nabídkách a novinkách. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Souhlas nám dáváte dobrovolně a za jasným účelem.

Jak jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou uchovávány v elektronické formě v zabezpečeném úložišti a zpracovávány jsou manuálně pracovníky cestovní kanceláře. Správce i zpracovatel (zpracovatelé vyjmenováni níže) jsou zavázáni přijmout taková technická, organizační a personální opatření, aby byly splněny základní zásady ochrany osobních údajů, zejména zaheslování počítačů, ve kterých se OÚ zpracovávají, uzamykání OÚ v tištěné podobě do uzamykatelných skříní, zpracování OÚ pouze odpovědnými osobami, proškolenými jak s OÚ nakládat, a zavázanými zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti s poskytováním služeb.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše OÚ předáváme jen v rámci plnění smluvních povinností a zákonem daných povinností, popřípadě s Vaším souhlasem. Příjemci/zpracovatelé OÚ:

 • Majitel lodě
  Majiteli lodě jsou předávány identifikační údaje (jméno a příjmení) a údaje nezbytné pro plnění služby (požadavek na stravu, případně jiné specifické požadavky zákazníků).
 • Pojišťovna
  Na základě Vaší objednávky pojištění (resp. zaplacené zálohy na zájezd) předáváme pojišťovně identifikační (jméno, příjmení, datum narození) a kontaktní údaje (poštovní adresa). Tyto údaje jsou nutné pro sjednání pojištění.
 • Přepravce
  Přepravci jsou předávány identifikační údaje (jméno, příjmení) a kontaktní údaje (telefonní číslo). Tyto údaje jsou nutné pro zajištění přepravních služeb.
 • Průvodci
  Průvodcům jsou předávány identifikační údaje (jméno, příjmení a datum narození), kontaktní údaje (telefonní číslo) a údaje nezbytné pro plnění služby (požadavek na stravu, případně jiné specifické požadavky zákazníků).
 • Dodavatelé IT služeb, softwaru a telefonních služeb
  Tyto společnosti využíváme k zajištění chodu webových stránek, rezervačního systému a k zajištění telefonického spojení. Jedná se o společnosti: Web4you, Medievum, O2 a Vodafone.
 • Distribuční společnosti
  V případě požadavku na zaslání propagačních materiálů (leták, DVD apod). předáváme těmto subjektům identifikační údaje (jméno, příjmení) a kontaktní údaje (korespondenční adresa). Jedná se o společnost Česká pošta, s.p.
 • Externí účetní poradce
  Z důvodu povinnosti cestovní kanceláře zajistit vedení účetnictví, Vaše OÚ zpracovává také externí účetní poradce.

CK AGM TRAVEL spol. s r.o. nepředává OÚ do 3. zemí (země mimo EU).
Při zpracování OÚ nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.
Pokud by pro zpracování OÚ byl potřebný souhlas, tak tento souhlas musí být písemný, jasně odlišitelný, srozumitelný, snadno přístupný, svobodný, s vymezením konkrétního účelu a SÚ jej může kdykoliv odvolat.

Jak dlouho osobní data uchováváme?

Vaše osobní data uchováváme po dobu nezbytně nutnou, v případě smluvních a právních povinností až 10 let. Osobní údaje, které jste nám poskytli s výslovným souhlasem, uchováváme do doby, než nám souhlas odeberete nebo po dobu trvání, pro kterou byl souhlas poskytnut. Toto zejména u marketingových souhlasů. U dat, která uchováváme na základě oprávněného zájmu a ochrany cestovní kanceláře, je doba uchování po dobu nezbytně nutnou, po kterou existuje oprávněný zájem (reklamace, soudní spory, pojistné události, atd.) většinou až 1 rok po skončení zpracování osobních dat. Tato data nejsou již dále jinak využívána. Po uplynutí doby nezbytné pro uchování OÚ nepotřebná data (kontaktní údaje, údaje o vzájemné komunikaci, platební údaje) mažeme:

 • Zákonná povinnost – 10 let
 • Marketingové účely – do odvolání
 • Oprávněný zájem a ochrana zájmu společnosti a třetích stran – 1 rok od uplynutí nezbytné doby pro uchování osobních údajů
 • Zaslání katalogu – jednorázovým zasláním katalogu nebo opakovaným zasláním do odvolání souhlasu

Jaká jsou práva subjektu údajů?

Subjekt údajů (zákazník) má právo:
a) požádat cestovní kancelář o poskytnutí informací o zpracování OÚ a získat OÚ, které cestovní kanceláři poskytl,
b) aby cestovní kancelář bez zbytečného odkladu opravila nebo doplnila nepřesné či neúplné OÚ o něm, případně o spolucestujících, i poskytnutím dodatečného prohlášení. V případě změny OÚ nás prosím neodkladně informujte.
c) aby cestovní kancelář bez zbytečného odkladu vymazala OÚ, které se ho týkají, a cestovní kancelář má povinnost OÚ bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením:

 • OÚ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • SÚ odvolal souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
 • SÚ vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho OÚ a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takovéto jejich zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování OÚ; nástroje automatizovaného zpracování nejsou cestovní kanceláří využívány,
 • OÚ byly zpracovány protiprávně,
 • OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,

d) aby cestovní kancelář omezila zpracování OÚ, v případech stanovených Nařízením
e) na přenositelnost OÚ, které se ho týkají a jež poskytl cestovní kanceláři ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu cestovní kancelář bránila, a to v případech stanovených Nařízením, přičemž se toto nesmí dotknout práv a svobod jiných osob,
f) na odvolání uděleného souhlasu:

 • prostřednictvím e-mailu zaslaného na: gdpr@agmtravel.cz;
 • telefonicky na: +420 702 050 771;
 • písemně formou dopisu zaslaného na: AGM TRAVEL spol. s r.o., Severozápadní IV. 382/45, Praha 4 – 141 00;
 • v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení

g) podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou OÚ: Úřad pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, www.uoou.cz
h) vznést námitku proti zpracování OÚ, které se ho týkají, pokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláři převažují nad jeho oprávněnými důvody.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.