Home » Dokumenty » Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky, platné od 01. 01. 2014, upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících ze smlouvy o zájezdu (dále také jako smlouva) uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří AGM TRAVEL spol. s r. o., se sídlem Severozápadní IV. 382/45, 141 00 Praha 4, IČO 44793740, DIČ CZ 44793740, OR-ODD. C, vložka 5428, koncesní listina vydaná ŽÚ Praha 4, č. j. ZIV/U29003/2006/MAR.

1) Předmět smlouvy

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK tvoří následující dokumenty - smlouva o zájezdu, tyto všeobecné obchodní podmínky a popis zájezdu v letáku CK. Tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné a jsou k dispozici na webových stránkách CK. CK se na základě smlouvy zavazuje zákazníkovi obstarat zájezd uvedený v letáku nebo na webových stránkách a to za podmínek a v souladu s výše uvedenými dokumenty. Zákazník se zavazuje zaplatit CK celou cenu zájezdu řádně a včas v souladu s uvedenými dokumenty

2) Uzavření smlouvy

Smlouva musí být uzavřena písemně na formuláři CK a to na základě objednávky zákazníkem. Návrh smlouvy je zaslán zákazníkovi elektronicky cestovní kanceláří, zákazník návrh smlouvy akceptuje svým podpisem. Zákazník bezprostředně po uzavření smlouvy uhradí zálohu dle instrukcí CK. Zaplacení zálohy (rezervace zájezdu) nebo ceny zájezdu je podmínkou účinnosti smlouvy.

Zákazník podpisem smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se smluvními dokumenty a souhlasí s nimi, a prohlašuje, že s nimi seznámil i další osoby, v jejichž prospěch smlouvu sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí. Podpisem smlouvy zákazník rovněž potvrzuje, že se seznámil s pojištěním CK proti úpadku. Všechny tyto dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách CK.

Pokud zákazník uzavírá smlouvu i za další osoby, či ve prospěch dalších osob, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále, že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů CK a jejich zpracováním za účelem uzavření smlouvy a účasti na příslušném zájezdu. Pokud zákazník uzavírá smlouvu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně disponuje jeho/jejich bezvýhradným souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu.

3) Potvrzení zájezdu, informace o zájezdu

Dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je smlouva potvrzená CK, kterou zákazník obdrží po zaplacení plné ceny zájezdu. Obecné informace o zájezdu jsou přístupné na webových stránkách CK, podrobné informace (denní itinerář, vzdálenosti, převýšení atd.) budou zaslány po úhradě zálohy a další při „Odbavení“ zájezdu. Pokud zákazník neobdrží „Odbavení“ 7 dní před odjezdem zájezdu, zavazuje se kontaktovat CK. V opačném případě se má za to, že zákazník podrobné pokyny k zájezdu obdržel.

4) Cena zájezdu a platby

Cena zájezdu je smluvní a je vč. DPH. Ceny byly kalkulovány ke dni 25. 9. 2017. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou u zájezdu uvedeny v  letáku CK a na webových stránkách CK v sekci „Cena zahrnuje“. Dále cena zahrnuje povinné pojištění CK proti úpadku. Do ceny zájezdu mohou být zahrnuty i další doplňkové služby.  Cena nezahrnuje ubytovací taxu, která se dle požadavku smluvního partnera hradí na místě (12-18 let - 3,5 €/os, nad 18 let 7 €/os za celý pobyt) a náklady nepovinné či variabilní, např. poplatky za vstupy do národních parků a rezervací, památkových objektů, nápoje a cestovní pojištění.

Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto: Při uzavírání smlouvy (týká se lodí) se platí rezervační záloha 4.000,-Kč, druhá záloha ve výši 8.000,-Kč se platí 4 měsíce před nástupem na loď. Doplatek musí být zákazníkem uhrazen tak, aby do 40 dní před zahájením zájezdu byl připsán na účet CK. V případě objednání zájezdu v termínu méně než 4 měsíce do nalodění, se záloha zvyšuje na 12.000,-Kč. V případě objednání zájezdu do 40 dnů před naloděním, musí zákazník při podpisu smlouvy uhradit celý zájezd neprodleně. Účastník zájezdu se zavazuje uhradit cenu zájezdu i případnou zálohu v termínu uvedeném ve smlouvě. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zákazníkem je CK oprávněna zájezd zrušit a účtovat si odstupné. Bez plného zaplacení nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb. Nezaplacení doplatku však nenahrazuje informaci klienta o odstoupení od smlouvy.

Dětmi do 2 let se rozumí děti, které do dne ukončení zájezdu nedovršily 2 roky. Toto dítě má nárok na dopravu a ubytování zdarma bez nároků na služby. Dětmi do 12 let se rozumí děti, které do ukončení zájezdu nedovršily 12 let. Tyto děti mají nárok na dětskou cenu v doprovodu jedné dospělé osoby. Cenu zájezdu může zákazník uhradit bankovním převodem či složenkou nebo u zprostředkovatele či jiného zástupce CK. Podrobné informace o způsobu platby jsou uvedeny na smlouvě a webových stránkách CK. Zákazník bere na vědomí, že kajuty jsou dvoulůžkové a že za neobsazená lůžka se platí příplatek. Na žádost zákazníka se CK může pokusit najít vhodného spolucestujícího tak, aby povinnost platit příplatek odpadla.

5) Zvýšení ceny zájezdu

CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu, pokud před zahájením zájezdu dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, a to vždy o příslušný rozdíl mezi původně kalkulovanými náklady na dotčené vstupy a zvýšenými náklady na jejich obstarání po zvýšení jejich ceny podle tohoto článku. CK musí písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu odeslat zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník souhlasí s právem CK zvýšit ve výše uvedených nezbytných případech původní cenu zájezdu a zavazuje se rozdíl v ceně uhradit. Zvýšení ceny podle tohoto článku není důvodem k odstoupení od smlouvy.

6) Změna smlouvy

CK má právo navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy, zejména programu a úpravu trasy v případě nevyhovujících povětrnostních podmínek, pokud jde o plavbu lodí po ostrovech. V případě, že nebude možno především z titulu poruchy, poškození či zdravotních důvodů dodržet plnění smluvní lodi, zajistí CK náhradní loď minimálně srovnatelné kvality. Pokud nelze náhradní loď zajistit, vrací se účastníkům zaplacená úhrada v plné výši. CK má právo navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy, zejména změnu programu, trasy či jiné podmínky zájezdu nebo služeb, k jejímuž poskytnutí se ve smlouvě zavázala, pokud ji k tomu nutí vnější okolnosti, např. ozbrojený konflikt, živelní pohroma, epidemie, extrémní stav počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v místě zájezdu, případně vážné zranění či smrt účastníka zájezdu nebo průvodce, či významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost. Má-li být v důsledku změny smlouvy změněna i cena zájezdu, uvede CK v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, nabídne mu CK dle svých možností jiný zájezd v co nejbližším termínu a kvalitě, případně vhodný náhradní termín. Pokud se smluvní strany dohodnou na uzavření nové smlouvy, započítávají se platby provedené na základě původní smlouvy na platby podle nové smlouvy.

7) Postoupení smlouvy

Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, a je-li tato změna možná a schválená CK, může jí zákazník smlouvu postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li mu postupitel o tom včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Za změnu osoby zákazníka se hradí poplatek 500,-Kč.

8) Zrušení zájezdu

Realizace zájezdů z katalogu CK je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků viz nabídka CK na webových stránkách. CK je povinna informovat zákazníka elektronickou poštou o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 7 dní před poskytnutím první služby cestovního ruchu. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši. CK má právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvratitelné události, která zabraňuje pořádání zájezdu nebo ohrožuje bezpečnost účastníků, kdykoli před odjezdem zájezdu i v jeho průběhu. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje. 

9) Odstoupení od smlouvy

Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit vždy, CK jen tehdy, byl-li zájezd zrušen nebo porušil-li zákazník svou povinnosti. Zrušila-li CK zájezd z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno. Odstoupí-li od smlouvy zákazník z jiného důvodu, než pro porušení povinnosti CK, zaplatí CK odstupné podle článku 10, a to za sebe i za každou jím přihlášenou osobu. Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od smlouvy CK pro porušení povinnosti zákazníka. Za den odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je považován den, kdy zákazník doručí CK písemné oznámení o odstoupení od smlouvy.

10) Odstupné

Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje podle počtu dnů ode dne odstoupení od smlouvy do počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Výše odstupného se stanovuje ze základní ceny zájezdu. V případě, že zákazník na zájezd nenastoupí nebo přeruší účast na zájezdu ze své vlastní vůle či z jiných příčin na své straně, činí odstupné 100 % z ceny zájezdu. V případě pozdního nástupu na zájezd činí odstupné 100 % z ceny nevyčerpané části zájezdu a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem. V případě úhrady v EUR účtujeme k odstupnému (stornopoplatku) navíc bankovní poplatky.

Při odstoupení od smlouvy je povinen zaplatit odstupné ve výši:
800,-Kč více než 80 dní před čerpáním služeb
10 % z ceny zájezdu (avšak minimálně 1.000,- Kč) 79 - 40 dní před čerpáním služeb
25 % z ceny zájezdu od 39 do 30 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb
50 % z ceny zájezdu od 29 do 20 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb
75 % z ceny zájezdu od 19 do 10 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb
80 % z ceny zájezdu od 09 do 05 pracovních dnů před prvním dnem čerpání služeb
100 % z ceny zájezdu v době kratší než čtyři pracovní dny před prvním dnem čerpání služeb.
U skupin nad 15 osob a zájezdů poptávkových se k výše uvedeným lhůtám odstoupení od smlouvy připočítává 10 kalendářních dní, popř. je stanoveno samostatnou smlouvou.

11) Reklamační řízení

CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy o zájezdu. Rozsah, podmínky, lhůty a způsob uplatnění odpovědnosti za vady služeb (dále jen reklamace) jsou upraveny § 2537 a následně zákonem č. 89/2012 Sb., OZ a z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Zákazník musí uplatnit své právo u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy o zájezdu. Je-li to možné, doporučujeme její uplatnění v místě reklamovaných služeb, a to proto, že uplatnění reklamace na místě umožňuje CK, resp. jejímu delegátovi, zajistit odstranění vady, s odstupem času je průkaznost i objektivnost posouzení a řádné vyřízení reklamace velmi obtížné a ne vždy možné.

CK je povinna přijmout reklamaci v jejím sídle a dále i prostřednictvím svého delegáta, resp. pověřeného zástupce v zahraničí. CK je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Povinnosti zákazníka je povinnost poskytnout součinnost k řádnému vyřízení reklamace, a to zejména dodat všechny potřebné dokumenty a doklady, dále umožnit přístup do reklamovaných ubytovacích prostor (je-li předmětem reklamace ubytovací služba) apod. Lhůta pro vyřízení reklamace CK je 30 dnů

Je-li uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkováno jiným pořadatelem nebo cestovní agenturou, jsou lhůty stanovené právními předpisy podle předchozího odstavce zachovány, pokud tak zákazník učinil řádně a včas u zprostředkujícího pořadatele nebo cestovní agentury. CK neručí za úroveň služeb a akcí, které si zákazník objedná na místě a jejichž organizátorem není CK. Účastník zájezdu, který bez zavinění CK nevyčerpá v průběhu zájezdu zcela nebo z části všechny zaplacené služby (např. se nedostaví k odletu/odjezdu dle pokynů CK apod.), nemá nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby.

12) Odpovědnost účastníků zájezdu

Zákazník se zavazuje:

 • mít platný cestovní doklad splňující požadavky k návštěvě cílových států a území;
 • dodržovat právní předpisy navštívených států;
 • uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu zájezdu;
 • dodržet místo nástupu, které mu CK sdělila;
 • dbát pokynů vedoucího zájezdu a sportovních instruktorů, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat vedoucího zájezdu o své plánované trase (vedoucí mu má právo v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavy tuto trasu i zakázat);
 • předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu;
 • u cyklistických zájezdů respektovat návod k zajištění kol proti poškození dle informací poskytnutých CK vč. nutnosti nošení cyklistické helmy;
 • sdělit CK veškeré informace důležité pro posouzení vhodnosti účasti zákazníka na konkrétním zájezdu, zejména případná zdravotní omezení, přičemž CK je v případě zjištění těchto omezení oprávněna smlouvu se zákazníkem odmítnout uzavřít nebo od smlouvy bez jakýchkoli sankcí odstoupit;
 • chovat se během zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.

Zákazník se zavazuje zajistit, aby shora uvedené závazky a podmínky splnily všechny osoby, které na zájezd přihlásil. Zákazník, resp. každý účastník zájezdu, plně odpovídá za následky vzniklé neplatností či jinými nedostatky jeho cestovních dokladů či nedodržením vízových, devizových a jiných právních předpisů platných v navštívené zemi. Zákazník, resp. každý účastník zájezdu, se zúčastňuje zájezdu, případně sportovního programu (např. raftingu, vodní turistiky, horské a vysokohorské turistiky, cyklistiky aj.) na vlastní nebezpečí a odpovědnost a bere na vědomí, že tyto aktivity mohou být i při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze požadovat, rizikové. To platí i v případě, že jsou na zájezdu přítomni sportovní instruktoři.

Zákazník bere na vědomí, že úroveň a rychlost služeb poskytovaných v zahraničí odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Období před a po hlavní sezóně přináší vedle výhodných cen i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. Podle místních zvyklostí je nalodění do cca 12:00 a vylodění do cca 08:30. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání kajuty. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také stavební styl umožňuje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými místnostmi, zejména na lodi, kde dodržujte laskavě klid po 24:00 hod. Je-li účastník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu zájezdu, je vedoucí zájezdu oprávněn vyloučit účastníka ze sportovního programu či mu zakázat trasu nebo přijmout jiné přiměřené opatření k zajištění bezpečnosti. V krajním případě může vedoucí zákazníka vyloučit ze zájezdu, zejména pokud hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky, a to bez náhrady. Toto přiměřeně platí i pro případy porušování nočního klidu na lodi. V těchto případech se neúčast na zájezdu nebo jeho části nepovažuje za porušení smlouvy ze strany CK.

Zákazník prohlašuje, že:

 • si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na zájezdu;
 • bude respektovat pokyny vedoucího, průvodců a instruktorů zájezdu;
 • v případě, že se chce zúčastnit programu na vodě, umí plavat;
 • bude řádně používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení (např. při raftingu);
 • nahradí případnou škodu, kterou způsobí v dopravním prostředku nebo na lodi i jinde, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy;
 • se před a během sportovního programu v průběhu zájezdu zdrží požívání alkoholu a omamných látek;
 • souhlasí s použitím svých osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) uvedených v smlouvě pro potřeby CK, a to výhradně za účelem pořádání zájezdu a zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu, a dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených v smlouvě;
 • souhlasí se zasíláním obchodních sdělení CK a jejích obchodních partnerů ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

13. Cestovní pojištění

V ceně katalogových zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění, jako např. pojištění léčebných výloh v zahraničí. CK neručí za škody způsobené při dopravě v zahraničí. Důrazně upozorňujeme na nutnost uzavřít minimálně pojištění léčebných výloh v zahraničí, toto pojištění Vám můžeme zprostředkovat. Nabízíme komplexní balíček pojištění (typ A30, bez věkového limitu pojištěných) společnosti UNION obsahující: pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. teroristického útoku, asistenční služby v zahraničí, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění a pojištění zrušení objednaných služeb (storno zájezdu). Více informací o balíčku pojištění naleznete na webových stránkách. POZOR: toto pojištění lze sjednat do termínu úhrady první zálohy (nejlépe ihned při objednání zájezdu).

14. Povinné smluvní pojištění CK

CK je pojištěna proti úpadku podle zák. 159/99 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Z toho vyplývá, že nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku nesplnění smlouvy v případech uvedených v § 6 odst. 1, zák. 159/99 Sb., přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. Více na webových stránkách. CK je pojištěna na rok 2018 proti úpadku u společnosti UNION.

15. Závěrečné ustanovení

V případě potřeby je CK oprávněna změnit tyto VP zveřejněním nového znění na svých webových stránkách. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném smlouvou se řídí smluvními dokumenty, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy a to ve všech případech v účinném znění. CK se zavazuje, že s osobními údaji zákazníka bude trvale nakládat důvěrným způsobem, pouze za účelem plnění povinností plynoucích ze smlouvy a obecně závazných právních předpisů a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a že svým jednáním nezpůsobí, aby jakákoliv osoba mohla jakýmkoli způsobem porušit ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Za tímto účelem se CK zavazuje přijmout adekvátní technické, personální a organizační opatření. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VP, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Tyto VP se přiměřeně použijí i pro účely poskytování služeb cestovního ruchu podnikatelům za účelem jejich dalšího podnikání ve smyslu ustanovení § 2548 občanského zákoníku, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

V případě, že klient předá CK fotografie, které při zájezdu pořídil, souhlasí tímto s jejich užitím pro účely CK, a to i opakovaným, ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., Autorský zákon a to bez nároku na jakoukoliv odměnu.

Smluvní strany prohlašují, že si tyto VP před podpisem smlouvy přečetly, že odpovídají jejich vůli a že s obsahem těchto VP v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí.

AGM TRAVEL spol. s r. o., Severozápadní IV. 382/45, 141 00 Praha 4 tel.: 272 761 820, 602 611 566, e-mail: agmtravel@agmtravel.cz, www.agmtravel.cz

Kontakty:
AGM Travel spol. s r. o.
Severozápadní IV. 382/45,141 00 Praha 4
e-mail: agmtravel@agmtravel.cz

tel.: (+420) 272 761 820
mob.: (+420) 602 611 566